Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

1.      Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku – Iveta Schwarzová, která zajišťuje organizační, technickou a komunikační stránku webinářů a online aktivit. 

 • Podnikatel: Iveta Schwarzová
 • IČ: 08695954
 • Sídlo: Prokopova 348, Mirošov
 • E-mail: info@ubozeny.cz
 • Web: www.ubozeny.cz
 • (dále jen „správce“) 
2.      Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku – Iveta Schwarzová, která zajišťuje organizační, technickou a komunikační stránku webinářů a online aktivit. 

 • Podnikatel: Iveta Schwarzová
 • IČ: 08695954
 • Sídlo: Prokopova 348, Mirošov
 • E-mail: info@ubozeny.cz
 • Web: www.ubozeny.cz
 • (dále jen „správce“) 

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů (dále jen „Prohlášení“) popisuje, jak Správce shromažďuje osobní údaje o zákaznících a jak tyto údaje dále používá. Prohlášení je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

3.      Text souhlasu

Odesláním registračního formuláře ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

4.      Jaké osobní údaje zpracováváme?

V souvislosti s Nařízením zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smluvního vztahu. Obvykle se jedná o titul, jméno a příjmení/popřípadě obchodní firma, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, fakturační údaje, bankovní spojení, profese.
 • Kontaktní údaje: poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo
5.      Čí osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, jaký k tomu máme právní důvod a jak dlouho údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme pro různé účely na základě těchto právních důvodů:

 • bez vašeho souhlasu – na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu, nebo z důvodu plnění právní povinnosti.
 • Kategorie osobních údajů uvedené v bodě 1. zpracováváme u:
  • našich zákazníků (již využili našich služeb= účastnili se kurzu)
   • na základě plnění smlouvy (identifikační a kontaktní údaje a údaje o poskytovaných službách za účelem vyřízení objednávky a poskytování služby). Pro tento účel uchováváme údaje od okamžiku objednání služby po dobu 10 let od realizace služby
   • na základě oprávněného zájmu (identifikační a kontaktní údaje a údaje o poskytovaných službách)
   • za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence (např. vymáhání pohledávek, evidence dlužníků) po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení
   • získání informací vedoucích ke zkvalitnění služeb (po dobu 5 let od poskytnutí služby)
   • poskytování nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme sdělit po telefonu, prostřednictvím e-mailu nebo jiných elektronických zařízení (po dobu 5 let od poskytnutí služby)
   • na základě plnění právních povinností dle zákonů č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pro tyto účely uchováváme údaje po dobu 5 let od uzavření poslední smlouvy.
  • našich potenciálních zákazníků: Pokud jste nás oslovili za účelem poptávky po našich službách prostřednictvím některého z komunikačních kanálů (e-mail, telefon, webové stránky, sociální sítě či jiné elektronické nástroje) zpracováváme vaše kontaktní údaje a případně identifikační údaje, které jste nám poskytli a to na základě oprávněného zájmu za účelem:
   • vyřízení vaší poptávky a zpracování nabídky
   • na základě oprávněného zájmu poskytování nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme sdělit po telefonu, prostřednictvím e-mailu nebo jiných elektronických zařízení (po dobu 5 let od posledního kontaktu)
6.      Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Výše uvedené osobní údaje, které jsme od vás získali, zpracováváme v roli správce. To znamená, že stanovujeme také účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše údaje dále předáváme těmto zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů a předpisů:

 • poskytovatel e-mail marketingového nástroje pro hromadnou rozesílku mailů,
 • poskytovatelé daňových a účetních služeb a softwarů,
 • poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory v oblasti řízení projektů, CRM,
7.      Jaká máte práva při zpracování osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Při zpracování vašich osobních údajů můžete jako subjekt údajů uplatnit následující práva:

 • Právo na přístup
  • dle čl. 15 GDPR máte právo na přístup k informacím, které o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme a jaká další máte práva. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o potvrzení zpracování osobních nebo o vytvoření kopie zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu
  • pokud zjistíte, že osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte dle čl. 16 GDPR právo na opravu. Vaší žádostí se budeme zabývat bez zbytečného odkladu.
 • Právo na výmaz
  • v případech uvedených v čl. 17 GDPR máte právo na výmaz vašich osobních údajů, které zpracováváme. Pokud nebude uplatnění tohoto práva relevantní, nebo proveditelné, nebo vaše údaje zpracováváme i na základě jiného právního důvodu, nebudeme moci vaší žádosti vyhovět.
 • Právo na omezení zpracování
  • kromě práva na výmaz máte právo (dle čl. 18 GDPR) na omezené zpracování (po omezenou dobu) v určitých případech, zejména pokud popíráte přesnost svých osobních údajů, uplatnili jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů či odmítáte jejich výmaz z důvodů ochrany svých právních nároků či nesouhlasíte s jejich výmazem a požaduje namísto toho omezení zpracování svých osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost
  • dle čl. 20 GDPR právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.
 • Právo vznést námitku proti zpracování
  • proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu, máte dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. V případě, že naše společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, ukončíme zpracování vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu.
 • Právo podat stížnost
  • uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
8.      Jak můžete uplatnit svá práva?

Vaše práva vztahující ke zpracování osobních údajů můžete uplatnit pouze písemně v listinné formě zasláním na adresu sídla správce. Abychom dodrželi zabezpečení dat našich klientů, je nezbytné, aby byla vaše žádost na uplatnění práva opatřena úředně ověřeným podpisem.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od data přijetí. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás budeme předem informovat.

9.      Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.